top of page

ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βασικές Αρχές

Η Ελληνική Αεραθλητικής Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) αναγνωρίζει ως θεμελιώδες το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κάθε φυσικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΟ, ως ‘Υπεύθυνος Επεξεργασίας’, ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (γνωστού ως ‘GDPR’) και της κείμενης Νομοθεσίας, σεβόμενη τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά τους δεδομένα:

- συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί καταγράφονται στο αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας που η ΕΛΑΟ τηρεί

- τυγχάνουν νόμιμης, θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας, επί τη βάσει της συγκατάθεσης, της άσκησης έννομου συμφέροντος, της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων ή της εκτέλεσης σύμβασης
- αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο ούτως ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητά τους.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τήρηση αρχείων με αποτελέσματα αγώνων και επιδόσεις αθλητών, για σκοπούς ιστορικούς, στατιστικούς και πληροφόρησης του φίλαθλου κοινού, εμπίπτει στο πεδίο άσκησης του έννομου συμφέροντος της ΕΛΑΟ η οποία αποτελεί τον επίσημο θεσμικό φορέα για την καλλιέργεια του Αεραθλητισμού στη χώρα μας από το 1928.

Κατηγορίες Υποκειμένων

Οι κατηγορίες των φυσικών προσώπων των οποίων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΕΛΑΟ, περιλαμβάνουν:
(1) αθλητές (εγγεγραμμένους σε αθλητικά σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας),
(2) εθελοντές,
(3) κριτές,
(4) προμηθευτές / συνεργάτες (ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις),
(5) στελέχη επιχειρήσεων (προμηθευτών, χορηγών, κλπ.),
(6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και των λοιπών Οργάνων Διοίκησης,

(7) μέλη των Επιτροπών Αεραθλημάτων,
(8) παράγοντες αθλητικών σωματείων και θεσμικών φορέων.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΛΑΟ επεξεργάζεται, αναλόγως της ιδιότητας που φέρει κάθε φυσικό πρόσωπο, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
(1) Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ),
(2) Βασικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία),
(3) Επωνυμία αθλητικού σωματείου,
(4) Δεδομένα αθλητικών επιδόσεων,
(5) Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. Email, αριθμός τηλεφώνου),
(6) Οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, κόστος εγγραφής) 

(7) Δεδομένα εικόνας (π.χ. φωτογραφία, βίντεο),
 

Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

- πρόσβασης στα στοιχεία σας,

- διόρθωσης των στοιχείων σας, σε περιπτώσεις που τα τηρούμενα εκ μέρους της Ομοσπονδίας είναι λανθασμένα ή ελλιπή,

- αιτήματος για τη διαγραφή των δεδομένων σας (‘δικαίωμα στη λήθη’), εφόσον δεν υπάρχει σχετιζόμενη νομική υποχρέωση ή αξίωση εκ μέρους της Ομοσπονδίας, και τα δεδομένα αυτά δεν σχετίζονται με τα επίσημα αποτελέσματα αγώνων,

- ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συγκατάθεση αποτελεί τη νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που συμμετέχετε σε αγώνες ελεύθερης αγωνιστικής συμμετοχής για το κοινό, το αίτημά σας αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων όπως αυτά αναφέρονται στην αντίστοιχη αίτηση εγγραφής η οποία και θα πρέπει να αναγιγνώσκεται με προσοχή,
- εναντίωσης στην επεξεργασία για συγκεκριμένο λόγο,

- περιορισμού της επεξεργασίας,

- αιτήματος μεταφοράς των δεδομένων σας σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να απευθύνετε το σχετικό αίτημα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΛΑΟ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος κειμένου (βλ. Επικοινωνία). Η απάντησή μας θα παρέχεται εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, με εξαίρεση την περίπτωση όπου ενδεχομένως να απαιτηθεί παράταση έως δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού ανάλογων αιτημάτων, οπότε και θα έχετε εγκαίρως ενημερωθεί σχετικά.
Εάν δεν λάβετε απάντηση σε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

Σύμβαση εμπιστευτικότητας

Η ΕΛΑΟ για όσες εφαρμογές χρησιμοποιεί εξυπηρετητές (servers) τρίτων έχει υπογράψει σύμβαση εμπιστευτικότητας τήρησης προσωπικών δεδομένων με τις αντίστοιχες εταιρείες.

Τροποποιήσεις του παρόντος

Η ΕΛΑΟ θα επικαιροποιεί κατά περίπτωση το παρόν κείμενο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε αυτό να αντανακλά πιθανές μεταβολές που έχουν επέλθει στις λειτουργίες του, ή στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή/και στον τρόπο επικοινωνίας του με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επισκόπηση του παρόντος κειμένου σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι μία χρήσιμη πρακτική που θα σας επιτρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζονται στην Ομοσπονδία.

Επικοινωνία

Η ΕΛΑΟ καλωσορίζει ερωτήσεις και σχόλια που αφορούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@elao.gr

bottom of page